ประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศ สดร. เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญ