นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต

        เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ อันจะเป็นกำลังอันสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของสถาบัน

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงออกกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 

ด้านการสรรหา (Recruitment)

              โดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ทุกส่วนงาน ร่วมกับงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการวางแผนกำลังคน แสวงหาบุคคลตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสถาบัน เพื่อเข้าปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบัน

               แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

                    1.1 จัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับต่อพันธกิจของสถาบัน

                    1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

                    1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของสถาบัน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มแรงงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

 

ด้านการพัฒนา (Development)

              โดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ทุกส่วนงาน ร่วมกับงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูงของสถาบัน พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

                    2.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องตามความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน

                    2.2 จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง 

                    2.3 สร้างช่องทางการพัฒนาความรู้ตามสายงานที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องและไม่มีข้อจำกัด

                    2.4 ผู้บังคับบัญชาต้องวางแผนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                    2.5 จัดให้มีการประเมินผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สถาบันกำหนด

 

ด้านการรักษาไว้ (Retention)

              โดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ทุกส่วนงาน ร่วมกับงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิต เพื่อบุคลากรเกิดความผูกพันต่อสถาบัน

               แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

                   3.1 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

                   3.2 ดำเนินโครงการนำร่องจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) ในตำแหน่งระดับบังคับบัญชา และบริหารที่สำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต

                   3.3 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสถาบัน และหากผู้ปฏิบัติงานที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้งานบริหารงานบุคคลรับทราบเพื่อเสนอผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพิจารณาต่อไป

                   3.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดี ร่วมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ

                   3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีผู้ปฏิบัติงานร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนำแสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพิจารณาโดยด่วน

 

ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)

              โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

               แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

                   4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามระเบียบ วินัย ประมวลจริยธรรมของสถาบัน หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิด หรือทุจริตให้รายงานให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติทราบโดยเร็ว

                   4.2 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ ต้องประกาศแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม

                   4.3 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่สถาบันได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก