หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

 

                   โดยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
ความเรียบร้อย สถาบันจึงกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไว้ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ในตำแหน่งที่สถาบันทำการสรรหา หรือคัดเลือก เป็นประธานกรรมการ

(2) เจ้าหน้าที่ที่มีงานเกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งที่สถาบันทำการสรรหา หรือคัดเลือกซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่สถาบันทำการสรรหา หรือคัดเลือก เป็นกรรมการ

(3) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ

                   ข้อ 2 การประชุมคณะกรรมการตามข้อ 1 ทุกคราวต้องมีประธานกรรมการมาประชุม และจะต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

                   ข้อ 3 ในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบคำขอรับเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแล้ว เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านรองผู้อำนวยการ และงานบริหารงานบุคคลเพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอ

                   สำหรับการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง นอกเหนือจากกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วนั้น ให้เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ              

                   ข้อ 4 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา หรือลูกจ้าง ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานบริหารงานบุคคลประกาศคุณสมบัติของตำแหน่งที่ต้องการสรรหาหรือคัดเลือก รวมทั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกตามเหมาะสม

                   ข้อ 5 ในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง คณะกรรมการตามข้อ 5
อาจทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือดำเนินการทดสอบด้ววิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน

                   ข้อ 6 ให้บรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล หรือบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง โดยจะต้องมีการทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนดการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ตามวรรคหนึ่ง จะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

(1) เงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต้นตามวุฒิการศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบในตำแหน่ง

(2) ประสบการณ์การทำงานหรือผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่สำนักงาน

(3) เหตุผลและความจำเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

                   ข้อ 7 ตำแหน่งและหน้าที่ของบุคคลผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ให้เป็นไปตามชื่อและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

                   ข้อ 8 การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

                   การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในตำแหน่งที่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

                   ข้อ 9 ผู้ที่สถาบันจะบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามที่สถาบันกำหนด

                   ข้อ 10 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบันที่จะต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์สูง ผู้อำนวยการอาจยกเว้นการดำเนินการขั้นตอนตามข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 13 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

                   ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด