หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร

(การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ)

 

          โดยที่เป็นการสมควรให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ เป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น สถาบันจึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

 1. นิยาม

          “ศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ ก.พ. รับรอง และให้หมายความรวมถึงการเรียนหรือฝึกภาษา และการรับคำแนะนำก่อนเข้าศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย

          “ฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมหรืออบรมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนและมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรอย่างการศึกษา

          “การอบรม” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายและการตอบปัญหาจากวิทยากรเพียงฝ่ายเดียว

          “การประชุมหรืออบรมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายและตอบปัญหา และอาจกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้

          “การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ” หมายความว่า การประชุมในลักษณะระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และอาจกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้

          “การฝึกงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตร และหมายความรวมถึงการปฏิบัติงานภาคสนามด้วย

          “ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอาจกำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังฝึกอบรม หรือสถาบันอาจกำหนดให้มีขึ้นเป็นการเฉพาะก็ได้

          “ปฏิบัติงานวิจัย” หมายความว่า การทำงานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อสถาบัน แต่ไม่รวมถึงการทำงานวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม

          “ปฏิบัติงานวิชาการ” หมายความว่า การทำงานวิชาการเพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อสถาบัน

          “ทุน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ และเพื่อการครองชีพระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ และหมายความรวมถึงเงินค่าพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ด้วย แต่ไม่รวมถึงเงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

 

หมวด 1

บททั่วไป

 1. การให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและความต้องการของสถาบันที่จะได้ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ที่จะให้ปฏิบัติ
 2. สถาบันต้องกำหนดโครงการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในแต่ละปีงบประมาณไว้อย่างชัดเจน และต้องกำหนดแผนงานหรือโครงการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน กลับมาปฏิบัติงานไว้ด้วย
 3. ให้ส่วนงานที่ประสงค์จะให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน จัดทำบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น ความต้องการของส่วนงานและประโยชน์ที่สถาบันจะได้รับพร้อมแผนรองรับการกลับมาปฏิบัติงานในสถาบัน เสนอต่อผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 4. การจะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการในต่างประเทศ สาขาวิชาและระดับความรู้ที่จะอนุญาตนั้นต้องเป็นสาขาและระดับความรู้ที่สถาบันต้องการเป็นอย่างยิ่งและไม่มีแหล่งที่จะศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการในประเทศไทย หรือมีแต่ยังไม่สูงพอ
 5. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเสร็จจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต จะต้องรีบเดินทางกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานพร้อมรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการต่อสถาบันทันที เว้นแต่กรณีไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ ณ ต่างประเทศ ให้กลับมารายงานตัวภายในกำหนดเวลาดังนี้
  1. ภายใน 20 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ เกิน 1 ปี
  2. ภายใน 10 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
  3. ภายใน 5 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ ไม่เกิน 6 เดือน
  4. ภายใน 2 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปดูงาน

          การไม่กลับมารายงานตัวภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ ให้สถาบันดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

 1. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับทุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ จะต้องทำสัญญาไว้กับสถาบันตามแบบที่สถาบันกำหนด และจะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาสถานศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้มิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
 1. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับทุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ กลับมาปฏิบัติงานใช้ทุนยังไม่ครบ 1 ปี จะไม่มีสิทธิลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ เว้นแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถาบัน ผู้อำนวยการอาจอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

 

หมวด 2

การศึกษา

 1. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการทดลองงานและมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ มีสิทธิลาไปศึกษา โดยเสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา เว้นแต่การไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการ
  1. บันทึกเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษา
  2. หลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพนั้น (ถ้ามี)
  3. หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุดที่สำเร็จมา
 1. เจ้าหน้าที่ที่จะลาไปศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ปฏิบัติงานในสถาบันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
  2. มีอายุไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นเรื่องขอลาไปศึกษาสำหรับการลาไปศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันยื่นเรื่องขอลาไปศึกษาสำหรับการลาไปศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
  3. มีผลการปฏิบัติงานและความประพฤติดี ร่างกายสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตและสุขภาพอนามัยดี
  4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นแต่เป็นคดีกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ

          เพื่อประโยชน์ของสถาบัน ผู้อำนวยการอาจอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๒) หรือ (๔) ลาไปศึกษาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

 1. การให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดไปศึกษา ต้องพิจารณาเรื่องต่อไปนี้เป็นสำคัญ
  1. ความจำเป็นและความต้องการของสถาบันที่จะได้ผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่กำหนดให้มาปฏิบัติ
  2. ระยะเวลาที่จะต้องกลับมาปฏิบัติงาน
  3. ในกรณีรับทุนไปศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ครบก่อนอายุหกสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้โดยรวมระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการที่ยังคงค้างอยู่ด้วย
 1. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ต้องตั้งใจศึกษาโดยอุทิศเวลาให้แก่การศึกษาอย่างเต็มที่ พยายามให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะที่ได้รับอนุญาต และต้องรายงานผลการศึกษาต่อสถาบันทุกๆ สิ้นภาคการศึกษา ในกรณีที่มีอุปสรรคในการศึกษาต้องรีบรายงานให้สถาบันทราบทันที
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับทุนไปศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับที่เข้ารับการศึกษาให้สถาบันพิจารณาและเห็นชอบ และต้องมอบวิทยานิพนธ์ให้สถาบันด้วย

 

หมวด 3

การฝึกอบรม และดูงาน

 1. การให้ผู้ปฏิบัติงานไปฝึกอบรมหรือดูงานให้พิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันตามจำนวนที่เหมาะสม และให้พิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของสถาบันประกอบด้วย
 2. ในกรณีโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมหรือดูงานซึ่งผู้จัดฝึกอบรมหรือดูงานได้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือดูงานแล้ว ให้สถาบันงดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือดูงานอีก เว้นแต่กรณีค่าพาหนะเดินทางหากผู้จัดฝึกอบรมหรือดูงานไม่ได้จัดไว้ให้หรือจัดให้แต่เพียงบางส่วนให้สถาบันช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางทั้งหมดหรือบางส่วนที่ยังขาดอยู่แล้วแต่กรณี โดยถือเสมือนผู้เข้ารับ
  การฝึกอบรมหรือดูงานเดินทางไปปฏิบัติงานตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

 

หมวด 4

การปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการ

 1. ผู้ปฏิบัติงานที่จะลาไปปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
  2. เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานและความประพฤติดี
 1. การให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองงานหรือลูกจ้างไปปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ผู้อำนวยการพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบัน จะพิจารณาอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการก็ได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
 2. การจะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไปปฏิบัติงานวิจัย งานวิจัยนั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการตามพันธกิจของสถาบัน และต้องพิจารณารายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานวิจัยประกอบด้วย
 3. การอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไปปฏิบัติงานวิชาการ งานวิชาการนั้นต้องมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับภารกิจหรือการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ต้องก่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยของผู้อำนวยการให้ถือเป็นที่สุด