หลักเกณฑ์การปรับเลื่อนตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1. การเลื่อนตำแหน่งปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการเทคนิค จากระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับต้น

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (80 คะแนนขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เป็นอย่างดี มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์
 4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระหว่าง 2 ปี ย้อนหลัง หรือไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการวินัย

การประเมินความเหมาะสม

 • ให้คณะทำงานกลั่นกรองความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่งทำหน้าที่ในการประเมินความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผลการประเมินต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป

การได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

 • หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนเดิม
 • หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งใหม่

 

2. การเลื่อนตำแหน่งปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการเทคนิค วิจัยและวิชาการ จากระดับต้น เป็น ระดับชำนาญการ

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (80 คะแนนขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เป็นอย่างดี มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์
 4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระหว่าง 2 ปี ย้อนหลัง หรือไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการวินัย

การประเมินความเหมาะสม

 • ให้คณะทำงานกลั่นกรองความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่งทำหน้าที่ในการประเมินความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผลการประเมินต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป

การได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

 • หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนเดิม
 • หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งใหม่

 

3. การเลื่อนตำแหน่งปฏิบัติการทั่วไป ปฏิบัติการเทคนิค วิจัยและวิชาการ จากระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษหรือหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (80 คะแนนขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เป็นอย่างดี มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์
 4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระหว่าง 2 ปี ย้อนหลัง หรือไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการวินัย

การประเมินความเหมาะสม

 • ให้คณะทำงานกลั่นกรองความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง ทำหน้าที่ในการประเมิน
  ความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผลการประเมินต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป

การได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

 • หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รรับเงินเดือนเดิม
 • หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งใหม่

 

4. การเลื่อนตำแหน่งวิจัยและวิชาการ จากระดับชำนาญการพิเศษ เป็น ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป (80 คะแนนขึ้นไป) ติดต่อกัน 2 ปี
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่เป็นอย่างดี มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์
 4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระหว่าง 2 ปี ย้อนหลัง หรือไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการวินัย

การประเมินความเหมาะสม

 • ให้คณะทำงานกลั่นกรองความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง ทำหน้าที่ในการประเมิน
  ความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผลการประเมินต้องไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป

การได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

 • หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนเดิม
 • หากได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนในตำแหน่งใหม่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งใหม่

 

5. ในกรณีมีเจ้าหน้าที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หากมีผลงานปรากฎเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายชื่อและผลงานต่อคณะทำงานกลั่นกรองความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ

 

6. กำหนดให้การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งประจำปี จัดขึ้นทุกเดือนกันยายนของทุกปี โดยการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ให้มีผลในตุลาคมของปีนั้น ๆ