หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสรรหาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันที่มีจรรยาบรรณที่ดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ได้เห็นความสำคัญของการกระทำความดี และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

 

คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ

 1. เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสถาบัน
 4. เป็นผู้ได้รับการยอมรับยกย่องในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย
 5. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  ที่รับผิดชอบ จนถึงผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด
 6. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับสถาบัน ทั้งนี้ อาจปรากฎเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลงานปฏิบัติที่ไม่เป็นเอกสาร แต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ

 

ประเภทของบุคลากรดีเด่นและจำนวนรายชื่อที่สามารถเสนอเพื่อรับการคัดเลือก  

 1. ประเภทขอบุคลากรดีเด่น แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

                   1.1 ประเภทวิจัย

                   1.2 ประเภทวิชาการ

                   1.3 ประเภทพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม

                   1.4 ประเภทปฏิบัติการ

 1. จำนวนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละประเภทที่สามารถเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคิดจากจำนวนผู้ปฏิบัติงานรวมในแต่ละประเภทตำแหน่ง ในอัตรา 10 คน ต่อการเสนอ 1 รายชื่อ ทั้งนี้เศษ 5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 รายชื่อ

 

วิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

 1. ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้บังคับบัญชา เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของแต่ละประเภท โดยดำเนินการดังนี้

                   1.1 คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำหนด

                   1.2 กรอกข้อมูลและรับรองคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานลงใน แบบเสนอชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

                   1.3 ทำการประเมินลงใน แบบประเมินความประพฤติปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

                   1.4 นำส่ง แบบเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น และ
แบบประเมินความประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มายังงานบริหารทรัพยากรบุคคลในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 1. งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวบรวมแบบเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากส่วนงาน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นพิจารณา
 2. จัดให้มีการลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรดีเด่นแต่ละประเภทโดยผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ระหว่างวันที่ 1-15 เดือนธันวาคม ของทุกปี
 3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พิจารณารับรองผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทั้ง 4 ประเภท ประเภทละ 1 ราย และคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจำนวน 1 ราย จาก 4 ราย เพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนของสถาบันเข้ารับ
  การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของกระทรวงต่อไป
 4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นถือเป็นที่สุด

 

ผู้ประสานงาน

นายศุภณัฐ  ปัญญาแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

เบอร์ภายใน 283 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

บัญชีแนบท้าย 1

รายละเอียดสายงานและตำแหน่งงาน

ประเภท

ตำแหน่งงาน

หน่วยงาน

1. วิจัย

-    นักวิจัย

-     กลุ่มวิจัย

2. วิชาการ

-    ผู้อำนวยการหอดูดาว

-    หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์

-    เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

-     ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

-     หอดูดาวฯ นครราชสีมา

-     หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา

-     หอดูดาวฯ สงขลา

-     หอดูดาวฯ ขอนแก่น

3. พัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม

-    ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติฯ

-    ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

-    หัวหน้างานปฏิบัติการเทคนิคและซ่อมบำรุง

-    หัวหน้างานปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติ

-    หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม

-    ช่างเทคนิค/นายช่างเทคนิค

-    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

-    เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์

-    วิศวกร

-     ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

-     ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

4. ปฏิบัติการ

-    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศ

-    ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิจัยอาวุโส

-    ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส

-    ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี

-    ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย

-    ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

-    หัวหน้างานการเงินและบัญชี

-    หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

-    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

-    หัวหน้างานพัสดุ

-    หัวหน้างานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-    หัวหน้างานอาคารและสถานที่

-    หัวหน้างานอำนวยการ

-    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

-    เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

-    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-    เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

-    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

-    เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

-    เจ้าหน้าที่พัสดุ

-    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

-    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

-    เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

-    ช่างเทคนิค/นายช่างเทคนิค

-    นิติกร

-    บรรณารักษ์

-    พนักงานจัดการงานทั่วไป/

-    พนักงานธุรการ

-    วิศวกร

-    สถาปนิก

-     งานกฎหมาย

-     งานการเงินและบัญชี

-     งานบริหารงานบุคคล

-     งานบริหารงานวิจัย

-     งานประชาสัมพันธ์

-     งานพัสดุและทรัพย์สิน

-     งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

-     งานวิเทศสัมพันธ์

-     งานอาคารสถานที่

-     งานอำนวยการ

-     ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

-     ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

-     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

-     หน่วยตรวจสอบภายใน

-     ห้องสมุดดาราศาสตร์

-     หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา

-     หอดูดาวฯ นครราชสีมา

-     หอดูดาวฯ สงขลา

 

บัญชีแนบท้าย 2

คำชี้แจงประกอบการประเมิน

          การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นบุคลากรดีเด่น โดยพิจารณาจากความประพฤติและการปฏิบัติตน มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ และการให้ค่าคะแนนตามแบบการประเมิน ดังต่อไปนี้

 1. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในกลุ่มงานและสถาบัน ประกอบด้วยคุณธรรม ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้

                   1.1 การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ

                             1.1.1 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             1.1.2 มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จด้วยตนเอง

                             1.1.3 มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค

                             1.1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น

                   1.2 การประหยัดและเก็บออม

                             1.2.1 รู้จักใช้จ่ายตามควรแก่ฐานะ

                             1.2.2 รู้จักใช้ทรัพย์สินของสถาบันให้เป็นประโยชน์ ประหยัด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                             1.2.3 รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว

                             1.2.4 รู้จักดูแล บำรุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

                   1.3 การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ตรงต่อเวลา ประพฤติและปฏิบัติตนอันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร

                             1.3.1 เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

                             1.3.2 ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป

                             1.3.3 เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

                             1.3.4 เป็นผู้ตรงต่อเวลา

                   1.4 การปฏิบัติตามคุณธรรมและศิลธรรมอันดี

                             1.4.1 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข

                             1.4.2 เอื้อเฟื้อ ซื่อสัตย์ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

                             1.4.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

                             1.4.4 มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป

                   1.5 การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                             1.5.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันและรัฐบาล

                             1.5.2 เข้าร่วมในศาสนกิจและทำนุบำรุงศาสนา

                             1.5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น

                             1.5.4 มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น

 1. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผย มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

                   2.1 ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน

                             2.1.1 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์

                             2.1.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                             2.1.3 กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ

                             2.1.4 มีน้ำใจช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

                   2.2 ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

                             2.2.1 ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ

                             2.2.2 การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

                             2.2.3 ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและเปิดโอกาสทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น

                             2.2.4 มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล

                             2.2.5 สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ

                   2.3 ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์

                             2.3.1 มีความสำนึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ

                             2.3.2 ช่วยเหลือ แนะนำในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

                             2.3.3 ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ

                             2.3.4 มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน

                   2.4 การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

                             2.4.1 ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กำหนด

                             2.4.2 ถือประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

                             2.4.3 ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล

                   2.5 การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกสถาบัน

                             2.5.1 การให้ความร่วมมือ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น

                             2.5.2 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน

                             2.5.3 ให้ความสำคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน

 1. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฎที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

                   3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

                             3.1.1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

                             3.1.2 มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ

                             3.1.3 สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ

                             3.1.4 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

                             3.1.5 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

                   3.2 มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

                             3.2.1 มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

                             3.2.2 มีความสามารถในการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

                             3.2.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฎิภาณไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน

                             3.2.4 รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ

                   3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน

                             3.3.1 มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                             3.3.2 มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                             3.3.3 มีความสามารถในการทำงานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี

                   3.4 ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ

                             3.4.1 มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

                             3.4.2 มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่สถาบันหรืองานที่ได้รับผิดชอบ

                             3.4.3 ได้รับการยกย่องในความสำเร็จของงาน

                             3.4.4 สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ หรือ อัตรากำลัง เป็นต้น

                   3.5 การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

                             3.5.1 การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม

                             3.5.2 การดำเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวม

                             3.5.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะะสม

                             3.5.4 ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในสถาบัน

 1. ผลงานดีเด่น หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้ความรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนรวมและสถาบัน ทั้งนี้
  อาจปรากฎเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลการปฏิบัติที่ไม่ปรากฎเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

                   4.1 ผลงานที่ปรากฎเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             4.1.1 เอาใจใส่ ดูแล การบริการผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

                             4.1.2 งานที่ปฏิบัติสำเร็จด้วยความเรียบร้อย

                             4.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกำหนด

                   4.2 ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

                             4.2.1 เป็นผลงานที่ทางสถาบันได้รับประโยชน์

                             4.2.2 เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติ

                             4.2.3 ใช้งบประมาณของทางสถาบันน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก

                   4.3 เป็นผลงานการบริการที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

                             4.3.1 ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น

                             4.3.2 เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฎให้เห็นชัดเจน

                             4.3.3 บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

                   4.4 ผลงานที่มีนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                             4.4.1 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา ต่อยอดงาน ชิ้นงานที่เป็นสิ่งใหม่ ทันสมัย มีความท้าทายหรือปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ กระบวนการที่ส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่

                             4.4.2 นำเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

                             4.4.3 ผลการปฏิบัติงาน ชิ้นงานนั้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าการให้บริการ/การพัฒนาองค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้มค่าในการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานและสถาบันที่ดีขึ้น

                   4.5 เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ

                             4.5.1 ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง

                             4.5.2 อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ

                             4.5.3 มีความพากเพียรพยายามในการทำงาน

 

เอกสารประกอบการประเมินความประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

คำชี้แจง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ากลุ่มงานที่เสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น เป็นผู้ประเมินจากประวัติและผลงาน โดยให้ทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องคะแนนประเมิน โดยให้ค่าคะแนนตามรายการประเมิน ดังนี้

ดีเยี่ยม = 5 คะแนน, ดีมาก = 4 คะแนน, ดี = 3 คะแนน, ปานกลาง = 2 คะแนน, พอใช้ = 1 คะแนน

รายการประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

1. การครองตน (25 คะแนน)

1.1 การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ

1.1.1 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1.2 มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จด้วยตนเอง

1.1.3 มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค

1.1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น

แสดงออกถึงลักษณะ
การพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

1.2 การประหยัดและเก็บออม

1.2.1 รู้จักใช้จ่ายตามควรแก่ฐานะ

1.2.2 รู้จักใช้ทรัพย์สินของสถาบันให้เป็นประโยชน์ ประหยัด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1.2.3 รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว

1.2.4 รู้จักดูแล บำรุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

แสดงออกถึงลักษณะการประหยัดและเก็บออมได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

1.3 การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ตรงต่อเวลา ประพฤติและปฏิบัติตนอันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร

1.3.1 เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

1.3.2 ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป

1.3.3 เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

1.3.4 เป็นผู้ตรงต่อเวลา

แสดงออกถึงลักษณะการรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ฯได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

1.4 การปฏิบัติตามคุณธรรมและศิลธรรมอันดี

1.4.1 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข

1.4.2 เอื้อเฟื้อ ซื่อสัตย์ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

1.4.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

1.4.4 มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป

แสดงออกถึงลักษณะการปฏิบัติตามคุณธรรมและศิลธรรมอันดีได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

1.5 การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1.5.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันและรัฐบาล

1.5.2 เข้าร่วมในศาสนกิจและทำนุบำรุงศาสนา

1.5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย
เป็นต้น

1.5.4 มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น

แสดงออกถึงลักษณะการมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

2. การครองคน (25 คะแนน)

2.1 ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน

2.1.1 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์

2.1.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

2.1.3 กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ

2.1.4 มีน้ำใจช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

แสดงออกถึงลักษณะความสามารถในการประสานสัมพันธ์ ฯได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

2.2 ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

2.2.1 ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ

2.2.2 การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

2.2.3 ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและเปิดโอกาสทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น

2.2.4 มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล

2.2.5 สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ ความสามารถ

แสดงออกถึงลักษณะความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม ฯได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

2.3 ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์

2.3.1 มีความสำนึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ

2.3.2 ช่วยเหลือ แนะนำในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

2.3.3 ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ

2.3.4 มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน

แสดงออกถึงลักษณะให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

2.4 การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น

2.4.1 ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่กำหนด

2.4.2 ถือประโยชน์ของสถาบันหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

2.4.3 ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล

แสดงออกถึงลักษณะ

การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

2.5 การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอกสถาบัน

2.5.1 การให้ความร่วมมือ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น

2.5.2 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน

2.5.3 ให้ความสำคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน

แสดงออกถึงลักษณะการเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของ

หมู่คณะ ทั้งในและ

นอกสถาบันได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

3. การครองงาน (25 คะแนน)

3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3.1.1. ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

3.1.2 มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ

3.1.3 สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ

3.1.4 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

แสดงออกถึงลักษณะ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

3.2 มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3.2.1 มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3.2.2 มีความสามารถในการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3.2.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฎิภาณไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน

3.2.4 รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ

แสดงออกถึงลักษณะ

มีความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน

3.3.1 มีความสามารถในการคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

3.3.2 มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.3.3 มีความสามารถในการทำงานที่ยาก หรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดี

แสดงออกถึงลักษณะ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงานได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

3.4 ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ

3.4.1 มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

3.4.2 มีความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่สถาบันหรืองานที่ได้รับผิดชอบ

3.4.3 ได้รับการยกย่องในความสำเร็จของงาน

3.4.4 สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ หรือ อัตรากำลัง เป็นต้น

แสดงออกถึงลักษณะ

ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

3.5 การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

3.5.1 การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวม

3.5.2 การดำเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวม

3.5.3 ใช้วัสดุ อุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะะสม

3.5.4 ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในสถาบัน

แสดงออกถึงลักษณะ

การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

4  ประเด็นขึ้นไป

4. ผลงานดีเด่น (25 คะแนน)

4.1 ผลงานที่ปรากฎเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1.1 เอาใจใส่ ดูแล การบริการผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

4.1.2 งานที่ปฏิบัติสำเร็จด้วยความเรียบร้อย

4.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามกำหนด

แสดงออกถึงลักษณะ

การผลงานที่ปรากฎเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

4.2 ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

4.2.1 เป็นผลงานที่ทางสถาบันได้รับประโยชน์

4.2.2 เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติ

4.2.3 ใช้งบประมาณของทางสถาบันน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก

แสดงออกถึงลักษณะผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

ได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

4.3 เป็นผลงานการบริการที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

4.3.1 ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น

4.3.2 เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฎให้เห็นชัดเจน

4.3.3 บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

แสดงออกถึงลักษณะ

เป็นผลงานการบริการที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้

ได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

4.4 ผลงานที่มีนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.4.1 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา ต่อยอดงาน ชิ้นงานที่เป็นสิ่งใหม่ ทันสมัย มีความท้าทาย หรือปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ กระบวนการที่ส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่

4.4.2 นำเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

4.4.3 ผลการปฏิบัติงาน ชิ้นงานนั้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าการให้บริการ/การพัฒนาองค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้มค่าในการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานและสถาบันที่ดีขึ้น

แสดงออกถึงลักษณะ

ผลงานที่มีนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่

ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

4.5 เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ

4.5.1 ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง

4.5.2 อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ

4.5.3 มีความพากเพียรพยายามในการทำงาน

แสดงออกถึงลักษณะ

เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะได้อย่างชัดเจนจนครบถ้วนทุกข้อ

มีครบแต่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

1 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

2 ประเด็น

ไม่สมบูรณ์

3 ประเด็น

-

--------------------------------------------