หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

nma home

      หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เป็น 1 ใน 5 แห่งหอดูดาวสำหรับประชาชน แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็มรูปแบบส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา และค้นคว้าวิจัยระดับพื้นฐาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค


ระบบการทำงานภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

        การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักและความเข้าใจดาราศาสตร์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค รูปแบบกิจกรรมมีทั้งการจัดกิจกรรมดูดาวสังเกตวัตถุท้องฟ้า การบรรยายเชิงวิชาการ การจัดกิจกรรมฐานดาราศาสตร์ รวมถึงให้คำปรึกษาและให้บริการอุปกรณ์ในการทำโครงงานหรือการวิจัยทางดาราศาสตร์


วัน เวลา เปิดทำการ
เปิดให้บริการ
วันอังคาร – วันอาทิตย์
08:30 – 16:30 น.


วันเสาร์ที่มีกิจกรรมภาคกลางคืน
เปิดกล้องดูดาวตั้งแต่เวลา
18:00 – 22:00 น.

หยุดทุกวันจันทร์ 

การให้บริการเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการดาราศาสตร์และเปิดกล้องดูดาว


รอบการเปิดท้องฟ้าจำลอง

วันอังคาร - วันอาทิตย์

รอบที่ 1 11:00 – 12:00 น.
รอบที่ 2 15:00 – 16:00 น.


รอบพิเศษเฉพาะ
วันเสาร์


รอบ 17:00 – 18:00 น.


   วันเสาร์ที่มีกิจกรรมภาคกลางคืน    

( เปิดกล้องดูดาว )

  เปิดกล้องเวลา 18:00 – 22:00 น.  

 


เปิดรอบจอง เป็นหมู่คณะ สำหรับโรงเรียน

สมาคม ชมรมที่ต้องการเข้าชมแบบเป็นหมู่
คณะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในวันและ
เวลาราชการ

รอบเช้า 09:00 – 11:00 น.
รอบบ่าย 13:00 – 15:00 น.
   รอบพิเศษ 18:00 – 21:00 น.   

 

        การให้บริการท้องฟ้าจำลอง มีทั้งรอบฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์และรอบบรรยายสดโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รอบบรรยายสดอรรถรสในการรับชมจะแตกต่างกันออกไปตามเอกลักษณ์ ลูกเล่นของเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายแต่ละท่าน และถือเป็นจุดดึงดูดความสนใจผู้เข้าชมของที่นี่

nma station event 9  nma station event 10