สภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

การให้บริการภายในพื้นที่หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา

การให้บริการภาคกลางวัน

nma serv operate 2 nma serv operate 3
nma serv operate 1


การให้บริการภาคกลางคืน

nma serv operate 4


การให้บริการภายนอกพื้นที่หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา

การให้บริการภาคกลางวัน

nma serv operate 5 nma serv operate 6


การให้บริการภาคกลางคืน

nma serv operate 7 nma serv operate 8