บริการงานวิจัย

        เป็นที่ปรึกษาโครงงาน งานวิจัย รวมถึงให้บริการอุปกรณ์ดาราศาสตร์ในการเก็บข้อมูล สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการ

nma research 1 nma research 2


ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือและใช้อุปกรณ์จากหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา

nma research 3 nma research 4

 


การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการของหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา

        เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ กระจายโอกาสในการเข้าถึงดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและทัดเทียม โดยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลักของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คือ เยาวชน ครู ประชาชนและนักดาราศาสตร์สมัครเล่น

nma research 5

nma research 6


กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน

กิจกรรมวันเด็ก

        เน้นกิจกรรมที่น้อง ๆ เยาวชน สามารถสนุกคิด สนุกเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้ง่าย รูปแบบกิจกรรมเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจในแต่ละปี

nma kid 1 nma kid 2
nma kid 3 nma kid 4


กิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร

        ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา รูปแบบกิจกรรม เน้นกิจกรรมฐาน การบรรยายความรู้ดาราศาสตร์ในหลักสูตรการเรียนดาราศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และการสังเกตวัตถุท้องฟ้าในตอนกลางคืน

nma travel 1
nma travel 2 nma travel 3
nma travel 4 nma travel 5

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

        เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา จึงจะได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการดาราศาสตร์ 14 ฐานกิจกรรม และสังเกตวัตถุท้องฟ้าในตอนกลางคืน

nma sciweek 2
nma sciweek 1 nma sciweek 3

อบรมเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

        ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนแลกเปลี่ยนความรู้ดาราศาสตร์กับเพื่อนต่างโรงเรียนผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ โดยเน้นเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จำนวน 40 คน รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมฐานดาราศาสตร์เน้นการทำงานเป็นทีม การบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ นำเสนอผลงานแบบกลุ่มเน้นความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมสันทนาการ

nma esan 3
nma esan 2 nma esan 1

อบรมชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

        การสร้างเครือข่ายชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการจัดกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน รับสมัครคุณครู 1 ท่าน และนักเรียน 3 คน ที่มีใจรักในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ รูปแบบกิจกรรม การสร้างและดูแลรักษาอุปกรณ์ดาราศาสตร์ แนวทางการจัดกิจกรรมวิชาการ การสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมของชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

nma club 1 nma club 2
nma club 3
nma club 4

กลุ่มเป้าหมาย : ครู

อบรมการทำโครงงานและสื่อดาราศาสตร์

        เผยแพร่ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดาราศาสตร์ให้กับคุณครูที่สังกัดโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบกิจกรรม ออกแบบ พัฒนาสื่อการสอนและเพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์ดาราศาสตร์ แลกเปลี่ยนแนวคิดการสอนดาราศาสตร์ระหว่างคุณครูผู้เข้าอบรม

nma media 1
nma media 2 nma media 3

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชน

กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อชุมชน

        กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น และประชาสัมพันธ์หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนพลุกพล่าน สังเกตุวัตถุท้องฟ้า จัดแสดงภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์และใช้อุปกรณ์ของหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา ตอบคำถามดาราศาสตร์อย่างง่ายเพื่อรับของที่ระลึก

nma event people 1 nma event people 3
nma event people 2


ครอบครัวดูดาว

กิจกรรมต้อนรับปิดเทอมสำหรับครอบครัว เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3- 5 คนและมีเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี อย่างน้อย 1 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รับจำกัดปีละ 15 ครอบครัวหรือไม่เกิน 60  คน รูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมฐานดาราศาสตร์สำหรับเด็ก เน้นการเล่นสนุกและความร่วมมือในครอบครัว มีทั้งกิจกรรมภาคกลางวันและดูดาวภาคกลางคืน

nma see star 1 nma see star 2
nma see star 3 nma see star 4


สังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

ในแต่ละปีมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้ประชาชนได้ชมปรากฏการณ์ผ่านอุปกรณ์ดาราศาสตร์ที่ทันสมัย และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง รูปแบบกิจกรรม เปิดกล้องสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและสามารถสังเกตได้ในประเทศไทย  มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ รวมถึงการแจกใบความรู้และสื่อของทางสถาบันฯ

nma see star 5 nma see star 6

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน มีนาคม พ.ศ. 2559

nma see star 7 nma see star 8

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกสุดในรอบปี พฤษภาคม พ.ศ. 2560

nma see star 9 nma see star 10

ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ ธันวาคม พ.ศ. 2561

nma see star 11 nma see star 12

ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกสุดในรอบปี กรกฎาคม พ.ศ. 2562


กลุ่มเป้าหมาย : นักดาราศาสตร์สมัครเล่น

อบรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์

        เพื่อให้กลุ่มคนที่สนใจการถ่ายภาพดาราศาสตร์ได้รับความรู้ เทคนิควิธี รวมถึงการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ รูปแบบกิจกรรม เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่สนใจและรักในการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ พร้อมรับคำแนะนำการถ่ายภาพและการใช้งานอุปกรณ์จริงที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพดาราศาสตร์

nma astro 1
nma astro 2 nma astro 3

การจัดกิจกรรมและให้ความรู้ดาราศาสตร์นอกสถานที่

        จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้นอกสถานที่ตามที่หน่วยงานภายนอกหรือสถานศึกษาร้องขอ โดยจะนำอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ของหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาออกไปให้บริการนอกสถานที่

nma educate outdoor 1 nma educate outdoor 2