คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 25661 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

2 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

3 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

4 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

5 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

6 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

7 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

8 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

9 bio

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

10 bio