ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(18 ม.ค. 59)

11

100

ครั้งที่ 2
(15 ก.พ. 59)

9

82

ครั้งที่ 3
(21 มี.ค. 59)

7

64

ครั้งที่ 4
(18 เม.ย. 59)

11

100

ครั้งที่ 5
(21 เม.ย. 59)

9

82

ครั้งที่ 6
(24 พ.ค. 59)

11

100

ครั้งที่ 7
(20 มิ.ย. 59)

10

91

ครั้งที่ 8
(19 ก.ย. 59)

9

82

ครั้งที่ 9
(25 ต.ค. 59)

11

100

ครั้งที่ 10
(20 พ.ย. 59)

9

82

ครั้งที่ 11
(16 ธ.ค. 59)

11

100

ครั้งที่ 12