ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(25 ม.ค. 56)

8

80

ครั้งที่ 2
(1 มี.ค. 56)

9

90

ครั้งที่ 3
(23 มี.ค. 56)

8

80

ครั้งที่ 4
(12 มิ.ย. 56)

9

90

ครั้งที่ 5
(18 มิ.ย. 56)

8

80

ครั้งที่ 6
(26 มิ.ย. 56)

6

60

ครั้งที่ 7
(26 ก.ค. 56)

10

100

ครั้งที่ 8
(26 ส.ค. 56)

8

80

ครั้งที่ 9
(4 ต.ค. 56)

9

90

ครั้งที่ 10
(29 พ.ย. 56)

9

90

ครั้งที่ 11
(20 ธ.ค. 56)

9

90