ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

การประชุม

จำนวนกรรมการ (คน)

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ


ครั้งที่
10/2561


10


9


90.00


ครั้งที่
11/2561


10


9

90.00


ครั้งที่
12/2561

10


9

90.00


ครั้งที่
1/2562

10


9

90.00


ครั้งที่
2/2562


10


8

80.00


ครั้งที่
3/2562


10


9

90.00


ครั้งที่
4/2562


10


7

70.00


ครั้งที่
5/2562


10


10

100.00


ครั้งที่
6/2562


10


10

100.00


ครั้งที่
7/2562

10 7 70.00


ครั้งที่
8/2562

10 9 90.00


ครั้งที่
9/2562

10 9 90.00