บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 – 13.00 น.

ณ โรงแรมอิสติน จังหวัดเชียงใหม่

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัย ได้จัดทำโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุทางดาราศาสตร์เพื่อสนองนโยบายในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเก็บรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ รวมถึง ภาพ สิ่งของ วัตถุทางดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และนักดาราศาสตร์ไทย เพื่อให้บริการ เผยแพร่ข้อมูลทางดาราศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ  ได้ตระหนักถึงความหมายและความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ตลอดจนสามารถจัดการเอกสารราชการได้อย่างถูกต้อง

 

01 02

03 04

05 06

 

การบรรยาย

แถลงนโยบายเรื่อง “ความสำคัญในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย”

โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

บรรยายพิเศษ    เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ”

          เรื่อง “การจัดการเอกสารราชการ”

โดย คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วม

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สดร.