การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น.

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

          ในการเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต” ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดและความสำคัญของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ การบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตอันทรงคุณค่าของจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการรวบรวม จัดเก็บ เอกสาร ภาพ สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์ไทยที่ทรงคุณค่า การศึกษาค้นคว้า อ้างอิง แก่นักวิจัย นักดาราศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการของดาราศาสตร์ไทย และนำไปสู่การจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุดในการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนอนาคตทางด้านดาราศาสตร์ไทยและสามารถเผยแพร่ให้เยาวชนและนักดาราศาสตร์รุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจในอดีต และอนาคตของดาราศาสตร์ในประเทศไทย

 

01 02

03 04

05 06

 

การบรรยาย

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและความสำคัญของหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์” โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกียรติภูมิดาราศาสตร์ไทย” โดย อ.ภูธร ภูมะธน

การเสวนา เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

โดย     รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

อ.ภูธร ภูมะธน

อ.อารี สวัสดี

อ.วรพล ไม้สน

ผู้เข้าร่วม

  • ประชาชาชนทั่วไป บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ นักเรียน นักศึกษา
  • เจ้าหน้าที่ สดร.