การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช: เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช:

เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 น.

ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

          จากการบันทึกประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้น ได้มีการให้ความสำคัญกับดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยสมเด็จ  พระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีบาทหลวงและนักดาราศาสตร์จากทวีปยุโรปเดินทางเข้ามาร่วมศึกษา สังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์จำนวนมาก การศึกษารวบรวมเอกสารดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับเป็นเอกสารที่สำคัญแต่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบ

          ในปีพุทธศักราช 2559 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลดาราศาสตร์ไทยที่จัดเก็บ ณ หอดาราศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ รวมไว้แหล่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ ในการนี้ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้รวบรวมเอกสารที่น่าสนใจมา และสมควรเผยแพร่ให้ผู้คนที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน 

 

01 02

03 04

 

การบรรยาย

          เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์

ผู้เข้าร่วม

  • ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากสถาบันการศึกษา
  • เจ้าหน้าที่ สดร.