การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.     

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

          ในประวัติศาสตร์ไทยมีบันทึกไว้ว่าดาราศาสตร์ยุคใหม่แบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยนับตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาราศาสตร์แบบตะวันตกเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมสังเกตการณ์มากมายโดยเฉพาะช่วงการเกิดสุริยุปราคา เมื่อ พ.ศ. 2411 เช่น ชาวอังกฤษ ชาวฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ ควรค่ายิ่งแก่การเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่เยาวชนรุ่นหลังและเพื่อเผยแพร่ความรู้
สู่สาธารณชนให้เห็นการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ของไทยตลอดจนการขยายความสัมพันธ์ทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยไปสู่นานาประเทศ

          ในการเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม” ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดและวิวัฒนาการของวิชาดาราศาสตร์ในอดีต ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับชาติตะวันตก ซึ่ง สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีดำริในการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตอันทรงคุณค่าของจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยและเชื่อมโยงระหว่างดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาทางภาคใต้

 

01

02 03 04

 

การบรรยาย

เรื่อง “บันทึกสุริยุปราคาแหลมเจ้าลาย พ.ศ. 2418 ค้นพบใหม่จากลอนดอน”

โดย นายวิษณุ  เอื้อชูเกียรติ

การเสวนา

เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ” 

โดย อ.อารี สวัสดี

      อ.บรรจง ทองสร้าง

      อ.วรพล ไม้สน

ผู้เข้าร่วม

  • คณะกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์
  • นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคคลที่มีความสนใจ
  • เจ้าหน้าที่ สดร.