การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30  น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อุทยานดาราศาสตร์สิริธร จังหวัดเชียงใหม่

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการจัดทำนโยบายและแผนการวิจัยด้านดาราศาสตร์ของชาติ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้าน        ดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมานั้น มีค่ายิ่งสำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงมีความจำเป็นและสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวบรวมและประเมินคุณค่าเอกสารดังกล่าวในช่วงระยะเวลาในอดีต ให้เห็นความสำคัญและความเหมาะสมที่จะรวบรวมและสงวนเอกสารรวมทั้งสื่อต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม  เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษา  ค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป  ซึ่งเรื่องราวสำคัญต่างๆ กำลังสูญหายไปหากไม่มีการรวบรวมจัดเก็บอนุรักษ์และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่า หรือเอกสารจดหมายเหตุที่แสดงภารกิจของสถาบันฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

          นอกจากนี้ การจัดการเอกสารหรือการบริหารงานเอกสาร ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงานทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีระบบการจัดการเอกสารที่เป็นมาตรฐานตามหลักการบริหารงานเอกสาร เพื่อให้องค์กรมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เอกสารสำคัญไม่สูญหาย เอกสารที่มีคุณค่าได้รับการเก็บรักษาตลอดไปในหอจดหมายเหตุ หน่วยงานสามารถทำลายเอกสารได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาความปลอดภัยของเอกสารลับหรือเอกสารที่ไม่พึงเปิดเผย รวมทั้งทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานเอกสารเป็นแนวทางเดียวกัน

 

01

02

03

 

การบรรยาย

หัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

          โดย คุณจุฑาทิพ อังสุสิน นักจดหมายเหตุระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วม

  • คณะกรรมการประเมินคุณค่าเอกสารของ สดร.
  • เจ้าหน้าที่ สดร.