การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.      

ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

          ตามเอกสารประวัติศาสตร์ของคนล้านนาที่ถูกบันทึกไว้ใน ใบลาน ปั๊บสา นั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ของดวงดาว ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนล้านนาในอดีตตลอดจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น ก่อให้เกิดการทำนายและวางแผนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของชีวิตมนุษย์ โดยอาศัยการสังเกตการณ์และการคำนวณทางดาราศาสตร์ ได้ทำปฏิทินจันทรคติขึ้นเพื่อบอกเวลาและฤดูกาล

          ในการเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ” ครั้งนี้ ต้องการอธิบายถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลทางด้านดาราศาสตร์ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนล้านนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนาการศึกษาไปสู่ศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเพณี สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนล้านนากับคติความเชื่อเรื่องดาราศาสตร์ การสร้างเครือข่ายในการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ล้านนาตลอดจนดาราศาสตร์ไทยในภูมิภาคต่างๆ และเพื่อการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ที่มีความสำคัญในการศึกษาอดีตถึงปัจจุบันตลอดจนอนาคตทางด้านดาราศาสตร์ไทย

 

01 02

03 04

05 06

07

 

การบรรยาย

          บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์”

                    โดย อ.อารี สวัสดี

          บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ดาราศาสตร์กับวิถีชีวิตคนล้านนา”

                   โดย อ.ธวัชชัย ทำทอง

          การเสวนา เรื่อง “ดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับคนล้านนาอย่างไรและทำไมต้องเก็บในหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย”

                    โดย อ.เกริก อัครชิโนเรศ

                          อ.วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

     อ.จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์

                ดำเนินรายการโดย อ.วรพล ไม้สน

ผู้เข้าร่วม

  • นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคคลที่มีความสนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • เจ้าหน้าที่ สดร.