จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย”

จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย”

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

              คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ ศาสตร์ของพระราชา และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย

              ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมจัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

01

02

03