การบรรยายวิชาการเรื่อง “ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

การบรรยายวิชาการเรื่อง

“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00– 16.00 น.

ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ทั้งนี้ได้ริเริ่มให้มีการเก็บข้อมูลดาราศาสตร์ไทยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย และดาราศาสตร์สากล

          ในการนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ทางด้านประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยในอดีต

 

01 04

02 03

05

 

การบรรยาย

          บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าร่วม

  • ประธาชนทั่วไป