การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย

          ในการนี้ สถาบันฯ จัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์” โดย     รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม นักดาราศาสตร์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ รศ. ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ทางด้านประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยในอดีต ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยในสยาม ให้ประชาชน เยาวชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในอดีต และเข้าใจประวัติศาสตร์ของวิชาดาราศาสตร์ไทยให้มากขึ้น

 

01 02

03 05

06 08

07

 

การบรรยาย

หัวข้อเรื่อง “ดาราศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา”

โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

บรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี

ผู้เข้าร่วม

  • ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
  • เจ้าหน้าที่ สดร.