2563

“เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ”

“เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ”

การจัดเสวนามีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนาซึ่งประกอบไปด้วยความเชื่อหลายประการที่แฝงอยู่ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยใช้มุมมองที่หลากหลายจากนักวัฒนธรรมศึกษา
นักคติชนวิทยา และมุมมองแนวคิดที่แตกต่างจากนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ฯลฯ เพื่อร่วมกันขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับ "เทศกาลยี่เป็งของล้านนา" และก้าวออกนอกกรอบทางความคิด ความเชื่อดั้งเดิมทางวัฒนธรรมไปสู่มุมมองใหม่ให้กว้างออกไปมากขึ้น

Read more ...

เสวนาและนิทรรศการ เรื่อง “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538”

เสวนาและนิทรรศการ  เรื่อง “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538”

 หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538” ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้อง Planetarium อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 17.30 น. วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง) *** ฟรีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ***

ขอเชิญร่วมส่งบทความ

Read more ...

โครงการวิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลเอกสารทางสังคมและประวัติศาสตร์ ด้านดาราศาสตร์ล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่

โครงการวิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลเอกสารทางสังคมและประวัติศาสตร์  ด้านดาราศาสตร์ล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่

          คณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลเอกสารทางสังคมและประวัติศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ล้านนา ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเอกสารดาราศาสตร์เป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลทางดาราศาสตร์ของหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

“ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้”

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-17.00 น.

โดย อาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ณ ห้องconvention 3 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020)

การประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย  (Galaxy Forum Southeast Asia 2020)

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020)

Read more ...

นิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

นิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

          เนื่องในโอกาสพิธีเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารท้องฟ้าจำลอง อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...