นิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

          เนื่องในโอกาสพิธีเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารท้องฟ้าจำลอง อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

          หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ได้แก่ 1) รำลึก 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง สีคิ้ว 24 ตุลาคม 2538 จัดแสดงวีดีทัศน์ เอกสารจดหมายุที่เกี่ยวข้อง 2) การรวบรวมเอกสารและบันทึกสารสนเทศด้านดาราศาสตร์ แสดงระบบการจัดเก็บเอกสารหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ 3) จัดแสดงกล้องโทรทรรศน์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยทอดพระเนตรเมื่อปี พ.ศ. 2501 และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ของศาสตราจารย์กิตติคุณระวี ภาวิไล ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลากหลายชิ้น เช่น กระจกกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว  4) อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เอกสารดาราศาสร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส

01 001

01 002

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

 01 003

01 004

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์