“จดหมายเหตุ กับ ดาราศาสตร์”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา

“จดหมายเหตุ กับ ดาราศาสตร์”

          ความเป็นมาของหอจดหมายเหตุ ทำไมต้องมีหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ในประเทศไทย

          NARU และการจัดเก็บจดหมายเหตุ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เอกสารดาราศาสตร์โบราณ : ใบลาน พับสา สมุดไทย ปฏิทิน

          ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย/พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์

‎‎‎บอกเล่าเรื่องราวโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่ปรึกษา สดร.

naru 20210324 01

naru 20210330 03

naru 20210330 04

‎‎‎

‎วิทยากร : รศ.บุญรักษา สุทรธรรม ที่ปรึกษา สดร.

พิธีกร : นายกรกมล ศรีบุญเรือง นักวิชาการ สดร.

 

SBF2021 @CNX : Booktalk

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

เวลา : 16.30 - 18.30 น.

เวทีใน Hall เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

‎‎‎จังหวัดเชียงใหม่

 

SUMMER BOOK FEST 2021 at Chiang mai เทศกาลหนังสือฤดูร้อน @เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 - 04 เมษายน 2564