โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”
โดย อาจารย์ ชล วิชัยดิษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (
Visual Astronomy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-22.00 น.

ณ ห้องแอนโดรเมดา  อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

naru 20211109 01

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถช่วยให้เราบันทึกภาพและความทรงจำต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีทั้งการบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือแม้แต่การบันทึกเสียงเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองในรูปแบบไฟล์นามสกุลต่าง ๆ ซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากมนุษย์ได้มีการพัฒนารูปแบบการบันทึกขึ้นมาเรื่อย ๆ ในบางครั้งไฟล์ที่บันทึกไว้ก็ไม่สามารถเปิดดูหรือฟังได้ในอนาคตเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ตกยุคไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในการบันทึก แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้วิธีจดบันทันแบบดั้งเดิมที่คอยจดบันทึกลงบนสมุดด้วยดินสอหรือปากกา เนื่องจากมีความสะดวกในการจดบันทึกและเปิดอ่าน

          การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงการจดบันทึกเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ผู้บันทึกอาจเคยได้พบเห็นด้วยตัวเองเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้อย่างถูกต้อง

 

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

          ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

 

เป้าหมายของโครงการ

          จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ประกอบด้วย  นักเรียน นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา – บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ .

 

ผู้ดำเนินการบรรยาย

โดย      อาจารย์ชล วิชัยดิษฐ     

   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (Visual Astronomy)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ดาราศาสตร์เบื้องต้น
  2. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพวัตถุท้องฟ้าและกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเบื้องต้น
  3. ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการใช้อุปกรณ์สำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้าเบื้องต้น
  4. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการวางแผนล่วงหน้าในการสังเกตวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เข้าร่วมสามารถจัดทำจดหมายเหตุส่วนบุคคล ผ่านการบันทึกและวาดภาพผ่านอุปกรณ์กล้องสองตาหรือกล้องโทรทรรศน์

หมายเหตุ  :  กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยลงทะเบียน Online ผ่าน QR code

naru 20211109 02

ฟรีค่าลงทะเบียน/อาหารและเครื่องดื่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ (จิราภา อัครวิทยาพันธุ์)

โทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 202 / 098 423 9442

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”

โดย อาจารย์ ชล วิชัยดิษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (Visual Astronomy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 22.00 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.           กล่าวเปิดโครงการ

                                        โดย       ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

09.30-10.45 น.             บรรยาย “ได้อะไรจากการสังเกต จดบันทึก สเก็ทช์แทนการถ่ายรูป”

                                        โดย อาจารย์ ชล วิชัยดิษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (Visual Astronomy)

10.45-11.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.               บรรยาย “เปิดสมุดบันทึก แนะนำวัตถุที่น่าสนใจ”

12.00-13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.              บรรยาย “การสเก็ทช์ อุปกรณ์และวิธีการ”

15.00-15.15 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.30 น.                ถาม-ตอบ

17.30-18.30 น.               พักรับประทานอาหารเย็น

19.00-21.30 น.               ฝึกภาคปฏิบัติ (ดูตาเปล่าและกล้องสองตา ฝึกมองเหลือบ จดบันทึกและสเก็ทช์)

21.30-22.00 น.               ถาม-ตอบ

22.00 น.                          จบการบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-10.45 น.           บรรยาย “การสังเกตพระจันทร์กับดาวเคราะห์”

10.45-11.00 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.               บรรยาย “การสังเกต จดบันทึก สิ่งที่ขาด หาข้อมูลเพิ่มเติม”

12.00-13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.              บรรยาย “ก่อนออกไปดูดาว ต้องเตรียมอะไรบ้าง - วางแผน”

15.00-15.15 น.                พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.30 น.                ถาม-ตอบ

17.30-18.30 น.               พักรับประทานอาหารเย็น

19.00-21.30 น.               ฝึกภาคปฏิบัติ (สังเกต จดบันทึก สเก็ทช์ (ตามแผนที่วางไว้ช่วงบ่าย) )

21.30-22.00 น.               ถาม-ตอบ

22.00 น.                          จบการบรรยาย - กล่าวปิดโครงการ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมต้องจัดเตรียม ดังนี้

1. ดินสอ HB 2B 3B พร้อมอุปกรณ์ใช้เหลาดินสอ
2. ยางลบดินสอแบบนิ่ม ๆ
3. ยางลบปั้นได้
4. แผ่นกันลบ
5. แท่งเกลี่ย (Blending Stump)
6. กระดาษทรายละเอียด
7. คัทเตอร์
8. แผ่นกระดานรองวาด

naru 20211109 03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากปลายดินสอสู่จักรวาล”
วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ คุณชล วิชัยดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (Visual Astronomy)
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-22.00 น.
ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 ลำดับ  ชื่อ สกุล หน่วยงาน
1 นายชล วิชัยดิษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านดาราศาสตร์ภาพ (Visual Astronomy)
2 รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม  ที่ปรึกษา สดร.
3 นายสมสวัสดิ์  รัตนสูรย์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4 น.ส.ธิตินัดดา  จินาจันทร์  โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นายฉลองเดช  คูภานุมาต  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นางทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     
8 น.ส.กิตติยา   ประวัง  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
9 น.ส.กนกพร ชื่นชม  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
10 น.ส.ณิชาภา  สมติ๊บ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
11 น.ส.พรทิพา   นกไทย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
12 น.ส.ขนิษฐา  อุตมะแก้ว  โรงเรียนวัดนันทาราม 
13 ว่าที่ รต.หญิงนันทพร       อุตมะ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
14 นายกฤษดา  สุวรรณนำปน  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
15 นายปรีชา  สุทะณะ  โรงเรียนวารีเชียงใหม่
16 น.ส.สกุณา  สร้อยทอง  โรงเรียนวารีเชียงใหม่
17 น.ส.แสงมณี  มิ่งศรีสุข  โรงเรียนวารีเชียงใหม่
18 น.ส.จินตนา  แอฤทธิ์  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ตาก
19 นายวีระศักดิ์  พิมพา  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
20 ว่าที่ร้อยตรี พิทยา  ทิพเนตร  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
21 นายวิทชภณ  พวงแก้ว  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์
22 น.ส.พัชรินทร์  พูลสวัสดิ์  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์
23 นายจีระศักดิ์​  อบอาย  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์
24 น.ส.เกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
25 น.ส.สิรินุช  เข็มคง  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
26 นายณัฐวัฒน์  เกตุดี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
27 น.ส.ทิพวรรณ  เทพวงค์  โรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูน
28 น.ส.มนต์นภา  วนการประชา  โรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูน
29 น.ส.กนกอร  เตชะระ  โรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูน
30 น.ส.ชลดา  ท้าวอุ่นเรือน  โรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูน
31 น.ส.ชญานิศ  บัญญัติโลก  นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
32 น.ส.กนลลัส รัตนภาค  นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
33 น.ส.ธิรดา  มหา  นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
34 น.ส.ภารดี  จินาจันทร์  นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
35 น.ส.วิชุดา  รอดนา  นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
36 ด.ช.มินเมฆ  คูภานุมาต  นักเรียน โรงเรียนบ้านคุณแม่
37 ด.ช.ดรัณ นันทพงษ์  นักเรียน โรงเรียนบ้านคุณแม่
38 ด.ช.จิณณธีร์  อย่างวิวัฒนา   นักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
39 นายวรพล ไม้สน  บุคคลทั่วไป
40 นายธนาวัฒน์  อ้นสุวิทย์  บุคคลทั่วไป
41 นายกีรติ  คำคงอยู่  บุคคลทั่วไป 
42 นายธีรภัทร  นันทพงษ์  บุคคลทั่วไป
43 น.ส.ชนิกา  วงศ์วิเศษ  บุคคลทั่วไป
44 ส.ต.ต.โยธิน  ช่างการ  บุคคลทั่วไป
45 น.ส.ชญาณินท์  อนันตาวระ  บุคคลทั่วไป
46 นายสิทธิโชค  เจตศักดิ์รุ่งโรจน์       บุคคลทั่วไป
47 น.ส.สุรภา  วัฒนากลาง  บุคคลทั่วไป
48 นายเทอดธรรม  อย่างวิวัฒนา   บุคคลทั่วไป

 

naru 20211109 04

naru 20211109 05

naru 20211109 06

naru 20211109 07

naru 20211109 08

naru 20211109 09

naru 20211109 10

naru 20211109 11

naru 20211109 12

naru 20211109 13

naru 20211109 14

naru 20211109 15

naru 20211109 16

naru 20211109 17

naru 20211109 18

naru 20211109 19

naru 20211109 20

naru 20211109 21