2566

โบราณดาราศาสตร์ : ความเชื่อมโยงมิติด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ

โบราณดาราศาสตร์ : ความเชื่อมโยงมิติด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ NARIT จัดเสวนา “โบราณดาราศาสตร์ : ความเชื่อมโยงมิติด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ คุณกรกมล ศรีบุญเรือง นักวิชาการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ผู้ดำเนินรายการ)

Read more ...

สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา

สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา

ครงการอบรมวิชาการ

“สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา”
ระหว่างวันที่
6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...