สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา

ครงการอบรมวิชาการ

“สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา”
ระหว่างวันที่
6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

naru 20230502 01

1.หลักการและเหตุผล

        เอกสารดาราศาสตร์ยุคก่อนการพิมพ์ บันทึกด้วยมือเป็นเอกสารลายลักษณ์ ได้แก่ สมุดไทย สมุดฝรั่ง พับสา พับหัว ใบลาน เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการใช้งานเฉพาะด้าน และส่วนใหญ่มีการเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานราชการหรือเอกชนเป็นการเฉพาะ สำหรับการบันทึกเรื่องราวด้านดาราศาสตร์ จะมีเรื่องที่นิยมคัดลอกเพื่อการใช้งาน เช่น ปฏิทินสำหรับนัดหมายทางราชการ คัมภีร์สุริยยาตร์สำหรับคำนวณตำแหน่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์สำหรับงานปฏิทินและโหราศาสตร์ คัมภีร์สารัมภ์สำหรับการคำนวณปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ตำราดาวนักษัตรฤกษ์สำหรับเรียนรู้ตำแหน่งดาวฤกษ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า ตำราฤกษ์บน สำหรับพยากรณ์นิมิตต่าง ๆ (Phenomena) ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า ตำราสงกรานต์และราชมัตตันสำหรับพยากรณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองในรอบปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบันทึกวิธีการคำนวณหรือข้อสังเกตต่าง ๆ รวมถึงบันทึกปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติศาสตร์ ตลอดจนแสดงถึงภูมิปัญญาของบุคคลที่บันทึกเอกสารในยุคนั้นว่ามีความเข้าใจหรือใช้ประโยชน์ในด้านดาราศาสตร์มากน้อยเพียงใด

          โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการอบรมวิชาการ “สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เพื่อเป็นการแนะแนวการวิเคราะห์และใช้งานเอกสารโบราณในด้านดาราศาสตร์ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ระบบเวลา ปฏิทินจันทรคติและปฏิทินโหร เอกสารการคำนวณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 3-5 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเปิดรับวิทยาการจากตะวันตกอย่างเข้มข้น และมีการประยุกต์ใช้สหวิทยาการเพื่อปรับปรุงพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายในด้านการบันทึก ตลอดจนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างวิทยาการตะวันออกและตะวันตกอย่างมีนัยสำคัญ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเบื้องต้นถึงรูปแบบ ประเภท ข้อจำกัด ของการบันทึกเอกสารดาราศาสตร์

2.2 เพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์ภูมิปัญญามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน

 

3.เป้าหมายของโครงการ

3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เจ้าหน้าที่ของ สดร.

3.2 ผู้ดำเนินการบรรยาย โดย

              นายวรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

             นายองค์การ เกตุแก้ว ข้าราชการครูฯ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเบื้องต้นถึงรูปแบบ ประเภท ข้อจำกัด ของการบันทึกเอกสารดาราศาสตร์

4.2 ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์เนื้อหา และการสังเคราะห์ภูมิปัญญามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน

 

5. วิธีการประเมินโครงการ

5.1 การประเมินผลจากแบบสอบถามหลังเข้ารับการอบรม

 

กำหนดการโครงการอบรมวิชาการ

“สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา”
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.
2566 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.   กล่าวเปิดพิธี โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม : ที่ปรึกษา สดร.

09.00-10.30 น.   ลักษณะและสำคัญของเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

                            โดย  นายวรพล ไม้สน : รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

10.30-10.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.10 น.   ประสบการณ์การสืบค้นเอกสารดาราศาสตร์ฯ ณ หน่วยงานของรัฐและเอกชน

                            โดย นายองค์การ เกตุแก้ว : ข้าราชการครูฯ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                            (Senior Project: “การวิเคราะห์วิธีคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์ในคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์”)

12.10-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.   สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์ฯ ด้านระบบเวลาและปฏิทิน โดย นาย วรพล ไม้สน

14.30-14.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.30 น.   สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์ฯ ด้านระบบเวลาและปฏิทิน (ต่อ) โดย นายวรพล ไม้สน

16.30-17.00 น.    ถามตอบ/จบการบรรยาย

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.   สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์ฯ ด้านการคำนวณตำแหน่งดาวและอุปราคา โดย นายวรพล ไม้สน

10.30-10.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.10 น.   สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์ฯ ด้านการคำนวณตำแหน่งดาวและอุปราคา (ต่อ) โดย นายวรพล ไม้สน

12.10-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.50 น.   การสังเคราะห์ความรู้จากเอกสารดาราศาสตร์์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาจากการจัดทำต้นฉบับ “สหวิทยาการในสรรพคราสหว้ากอ”

                            โดย นายวรพล ไม้สน

14.50-15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น.   การสังเคราะห์ความรู้จากเอกสารดาราศาสตร์์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาจากการจัดทำต้นฉบับ “สหวิทยาการในสรรพคราสหว้ากอ”

                            โดย นายองค์การ เกตุแก้ว

16.30-17.00 น.    ถามตอบ/จบการบรรยาย

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ  :  

1.ลงทะเบียน Online ผ่าน QR code  เข้าร่วมภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566  

naru 20230502 02

                                                                           

2.ฟรีค่าลงทะเบียน/อาหารและเครื่องดื่ม

3.ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ (จิราภา)

โทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 202 / 098 423 9442

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

naru 20230502 03

naru 20230502 04

naru 20230502 05

naru 20230502 06

naru 20230502 07

naru 20230502 08

naru 20230502 09

naru 20230502 10

naru 20230502 11

naru 20230502 12

naru 20230502 13

naru 20230502 14

naru 20230502 15