โบราณดาราศาสตร์ : ความเชื่อมโยงมิติด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ NARIT จัดเสวนา “โบราณดาราศาสตร์ : ความเชื่อมโยงมิติด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ คุณกรกมล ศรีบุญเรือง นักวิชาการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ผู้ดำเนินรายการ)

naru 20230714 01

          พาย้อนเวลาสู่วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อความลับของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาช้านาน ถูกไขให้กระจ่างออกมาได้โดยใช้องค์ความรู้และหลักการทาง “โบราณดาราศาสตร์ (Archeaoastronomy)” การเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการกับวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อในยุคโบราณ ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญของการวางตัวของโบราณสถานที่สอดคล้องกับวัฏจักรการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว และผูกพันอย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อในแต่ละยุคสมัยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายพันปี ณ งาน Book Carnival เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00-17:00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต

naru 20230714 02

naru 20230714 03

naru 20230714 04