พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554  เวลา 9.00 น.

ณ  ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554  เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  "หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา"  ณ  สถานที่ก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา ณ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10