หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - ปีปัจจุบัน