การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.      

ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30  น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อุทยานดาราศาสตร์สิริธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.     

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช:

เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 น.

ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น.

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 – 13.00 น.

ณ โรงแรมอิสติน จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ NARIT จัดเสวนา “โบราณดาราศาสตร์ : ความเชื่อมโยงมิติด้านวิทยาศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาโดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ คุณกรกมล ศรีบุญเรือง นักวิชาการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ผู้ดำเนินรายการ)

Read more ...

ครงการอบรมวิชาการ

“สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา”
ระหว่างวันที่
6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

กล้องดาราศาสตร์ (Astronomical Telescope) โดย ระวี ภาวิไล

วิทยาศาสตร์

วารสารรายเดือน ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีที่ 11 เล่มที่ 4 พ.ศ. 2500 หน้า 1 – หน้า 11

Read more ...

ปรากฏการณ์บนฟากฟ้า :

ลูกไฟอุกกาบาตเชียงคาน

ระวี ภาวิไล

ราชบัณฑิตทางดาราศาสตร์

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

 

ข้อมูลอ้างอิง

ความรู้คือประทีป วารสารราย 3 เดือน

ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๓/๔๕ ISSN 0125-8583

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นอภินันทนาการโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Read more ...

สุริยุปราคาเต็มดวงกับวิทยาศาสตร์ไทย

คุณวิโรจน์  ประกอบพิบูล

อดีต ผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท.

S 28680213

S 28680215

          ในปี 2538 มีปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ ครั้งสำคัญของประเทศ ที่สื่อมวลชน ถือว่าจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคต คือการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในตอนสายของวันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์อย่างแม่นยำ ล่วงหน้านับปี ทำให้สื่อมวลชนมีเวลาที่จะเตรียมตัว และสื่อเดียวในขณะนั้นที่จะถ่ายทอดปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ได้ใกล้ชิดและทันท่วงทีคือสื่อโทรทัศน์ พร้อมทั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงของไทย ที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ  พร้อมทั้งเป็นครั้งแรกเช่นกันที่คนไทย ได้รับชมการเกิดคราสครั้งแรก นับจากพื้นที่แรกของประเทศคือภาคตะวันออก จนกระทั่งออกจากประเทศไทย ทางภาคตะวันตก ช่อง 9 อสมท.ได้ทำหน้าที่นี้ ในหน้าที่สื่อ ทั้งยังได้รายงานการเกิดคราสจากภูมิภาคประเทศต่างๆ ที่เกิดคราส ด้วยเป้าหมายการทำหน้าที่สื่อที่รายงานเหตุการณ์สำคัญของโลกให้ผู้ชมไทยได้รับทราบ และสืบทอดปลูกฝังให้เยาวชนและสังคมไทย เป็นสังคมวิทยาศาสตร์และสนใจดาราศาสตร์ เฉกเช่นที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ทำให้นานาชาติยอมรับ ความเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จนทุกวันนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

11 01

update 28 กันยายน 2563

 

Page 3 of 9