ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย

เป็นแอนนิเมชันตอนแรกเปิดเรื่องโดยน้องเอิร์ทเดินทางไปเยี่ยมคุณตาจันทร์ที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดภาคเรียนและไปพบหนังสือ "นิทานดาว" ในชั้นหนังสือของคุณตา เมื่อคุณตาจันทร์มาพบจึงอาสาอ่านนิทานให้หลานฟังสอดแทรกเนื้อหาการขึ้น-ตกของศูนย์กลางระบบสุริยะ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เปิดตัวการ์ตูนแอนนิเมชันนิทานดาวเรื่องแรก ตอน ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2552

แนวคิดในการจัดทำนิทานดาว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองปีสุริยฟิสิกส์สากล (International Heliophysical Year: IHY2007) โดยปีนี้มีความสำคัญสืบเนื่องจากเมื่อ 50 ปีที่แล้วเป็นปีธรณีฟิสิกส์สากลและทั่วโลกที่จัดให้มีงานวิจัยทางด้านธรณีฟิสิกส์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโลก แต่ปีนี้ได้ขยายไปถึงการศึกษาเรื่องดวงอาทิตย์ที่มีผลกระทบต่อโลก

story 00

 

โดยผ่านการเล่าเรื่องราวโดย “คุณตาจันทร์” และ “น้องเอิร์ท”  ตัวละครสำคัญดำเนินเรื่อง "คุณตาจันทร์" ซึ่งชอบค้นคว้าหาความรู้และรักการอ่านหนังสือ ร่วมทั้งชอบอ่านนิทานให้หลานฟัง "น้องเอิร์ท" หลานชายคุณตาจันทร์ที่ชอบอ่านหนังสือและหาความรู้ใหม่ๆ ด้านดาราศาสตร์

 

story 01   story 02

ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย

 

 

ดวงจันทร์กับแม่ของอิงอิง

 

story 01   story 02

ดวงอาทิตย์ที่รัก

 

 

กลุ่มดาวนายพราน

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ นายเจษฎา ตันติบัญชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมคณะเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำคุณกันต์พจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการ (ECU Shop) พร้อมคณะเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. นำ นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

1.ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

2.ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

3.ดร.มานพ มาสมทบ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

4.ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

5.นายณัฏฐวัชช์  รุ่งเสถียรธร ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. (ผู้แทน ดร.ชินะ) โครงสร้างน้ำหนักเบา

6.นางสาวชัชฎาภรณ์ แสนแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ผู้ประสานงาน)

7.นางสาวนันท์ชญาน์ ชำนิ ที่ปรึกษา (ทีมวิเคราะห์)

8.นายฐิติวัฒน์ เย็นวิชัย ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

Read more ...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

อาจารย์ทศพร จันทมงคลเลิศ ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม นำ อาจารย์บุญพรี์ พันธ์วร ผู้ทรงคุณวุฒิรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และอาจารย์วิโรจน์ ประกอบพิบูล อดีต ผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายพิสิฏฐ  นิธิยานันท์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ นำคณะนักเรียนฯ

  1. นายเจตพัฒน์ Winchester College, UK
  2. นางสาวธยานี Shrewsbury International School Bangkok
  3. นางสาวณยามา Queen margaret's school, UK
  4. ด.ช.ณอินทร์ Shrewsbury International School Bangkok
  5. ด.ช.พุทธ Shrewsbury International School Bangkok

เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

Page 6 of 9