เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  ผู้อำนวยการ สดร. นำ Mr. Steve Durst  ผู้อำนวยการ International Lunar Observatory Association (ILOA)  เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

          คุณเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษา พร้อมคณะผู้พิพากษาผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปลงผันเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

มื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

          ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์อริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานชมรมหอสมุดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกชมรมห้องสมุด  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

คณะบุคลากรงานจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจารใบลาน การอนุรักษ์พับสา” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ด้านการจารใบลาน การอนุรักษ์พับสา พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา เพื่อได้ศึกษาและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีที่มีความหลากหลายของคนในแต่ละสังคม

Read more ...

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

คุณกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปลงผันเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสมุดดาราศาสตร์และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานเก็บรักษาและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุ ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้การต้อนร้บ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

Read more ...

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้รับเกียรติคุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ในการนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

Read more ...

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.52 น. 

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับ ผศ.อำนาจ สาธานนท์ อาจารย์วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์” ณ กระทรวงวัฒนธรรม

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น.

ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.

ณ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more ...

Page 7 of 9