เสวนา

ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย


วันที่ 2 กันยายน พ.. 2565 เวลา 8.30-21.00 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วงจักรวาล”
โดย อาจารย์ ชล วิชัยดิษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์ภาพ (
Visual Astronomy)

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-22.00 น.

ณ ห้องแอนโดรเมดา  อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

          คณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลเอกสารทางสังคมและประวัติศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ล้านนา ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมเอกสารดาราศาสตร์เป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลทางดาราศาสตร์ของหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

การจัดเสวนามีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนาซึ่งประกอบไปด้วยความเชื่อหลายประการที่แฝงอยู่ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยใช้มุมมองที่หลากหลายจากนักวัฒนธรรมศึกษา
นักคติชนวิทยา และมุมมองแนวคิดที่แตกต่างจากนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ฯลฯ เพื่อร่วมกันขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับ "เทศกาลยี่เป็งของล้านนา" และก้าวออกนอกกรอบทางความคิด ความเชื่อดั้งเดิมทางวัฒนธรรมไปสู่มุมมองใหม่ให้กว้างออกไปมากขึ้น

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020)

Read more ...

 หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนา “รำลึกครบรอบ 25 ปี สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538” ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้อง Planetarium อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 17.30 น. วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง) *** ฟรีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ***

ขอเชิญร่วมส่งบทความ

Read more ...

“ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้”

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-17.00 น.

โดย อาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ณ ห้องconvention 3 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การสำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวง ตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4” การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย” การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์” การบรรยายวิชาการเรื่อง “ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง” จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย” การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ” การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร" การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ” การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช: เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”
Page 1 of 3