การสำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย

ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2562 

ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุคณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Read more ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวง ตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30–16.00 น.

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้

เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561

ณ สถานที่สำคัญทางอารยธรรมดาราศาสตร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

Read more ...

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00–16.30 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง

“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา: ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00– 16.00 น.

ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร

Read more ...

จัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย”

ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.      

ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30  น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อุทยานดาราศาสตร์สิริธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.     

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช:

เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 น.

ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น.

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

Page 2 of 3