บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 – 13.00 น.

ณ โรงแรมอิสติน จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

ครงการอบรมวิชาการ

“สารัตถะเอกสารดาราศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : กรณีศึกษาเรื่องระบบเวลา ปฏิทิน และอุปราคา”
ระหว่างวันที่
6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

Page 3 of 3