เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานเก็บรักษาและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุ ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้การต้อนร้บ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

learning 20200831 01

learning 20200831 02

learning 20200831 03

learning 20200831 04

learning 20200831 05

learning 20200831 06

learning 20200831 07

learning 20200831 08

learning 20200831 09