เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

          คุณเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษา พร้อมคณะผู้พิพากษาผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปลงผันเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

มื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

          ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์อริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานชมรมหอสมุดเชียงใหม่ พร้อมคณะสมาชิกชมรมห้องสมุด  เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

คณะบุคลากรงานจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจารใบลาน การอนุรักษ์พับสา” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ด้านการจารใบลาน การอนุรักษ์พับสา พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา เพื่อได้ศึกษาและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีที่มีความหลากหลายของคนในแต่ละสังคม

Read more ...

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

คุณกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปลงผันเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสมุดดาราศาสตร์และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Read more ...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานเก็บรักษาและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุ ของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้การต้อนร้บ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

Read more ...

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้รับเกียรติคุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ในการนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

Read more ...

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.52 น. 

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกับ ผศ.อำนาจ สาธานนท์ อาจารย์วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์” ณ กระทรวงวัฒนธรรม

Read more ...

Page 2 of 2