สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบหนังสือความรู้ดาราศาสตร์ภาษาลาว 8,000 เล่ม แก่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว หวังสร้างความตระหนักด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ใน สปป.ลาว เสริมสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

pr20210803 1 01

 

20 กรกฎาคม 2564 - ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือความรู้ดาราศาสตร์ภาษาลาว 8,000 เล่ม จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว มีรองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พุทธ ซิมมาลาวงษ์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เป็นผู้แทนรับมอบ

 

pr20210803 1 02

 

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย (ปัจจุบันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และ สปป.ลาว ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  มี “ดาราศาสตร์” เป็นหนึ่งในสาขาภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 7 ที่ผ่านมา สดร. ได้ร่วมหารือ และดำเนินการพัฒนาดาราศาสตร์ร่วมกับ สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด อาทิ การจัดอบรมครูดาราศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน มอบกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 3 ชุด การอบรมดาราศาสตร์และการดูดาวเบื้องต้น เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สดร. ร่วมกับ ทีมงานห้องการสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว นำหนังสือความรู้ดาราศาสตร์ฉบับภาษาไทย จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ระบบสุริยะ ดาวหาง หลุมดำ และการค้นพบด้านแสง มาจัดทำเป็นภาษาลาว จัดพิมพ์โดย สดร. จำนวน 8,000 เล่ม เพื่อมอบแก่ สปป.ลาว สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของ สปป. ลาว ให้สามารถเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างเข้าใจ ปราศจากอุปสรรคทางภาษา ในอนาคต สดร. ยังมีแผนจัดทำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นภาษาลาวเพิ่มเติม อาทิ แผนที่ดาว หนังสือความรู้ดาราศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ฯลฯ

นอกจากนี้ สดร. ยังสนับสนุน และให้คำปรึกษาการสร้าง “ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาวสำหรับประชาชนแห่งแรกใน สปป. ลาว” ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงจัดอบรมบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปี พ.ศ. 2564  

ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สปป.ลาว เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจใฝ่รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน สร้างบุคลากรและกำลังคนที่จะช่วยพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ยกระดับวงการดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญรุดหน้ามากยิ่งขึ้น ดร. ศรัณย์ กล่าวปิดท้าย

 

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @NARIT_Thailand,  Instagram : @narit_thailand

Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โทร. 1313