สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจและรักการถ่ายภาพ ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

เงื่อนไขในการส่งภาพถ่ายเข้าร่วม

การประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

 

 2. เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

2.1  ประเภท Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลาและกระจุกดาว

2.2  ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)

2.3  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เป็นต้น

2.4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เช่น แสงดาว ทางช้างเผือก กลุ่มดาวกับวิวธรรมชาติ แสงจักรราศี เป็นต้น

2.5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า เมฆสี การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลดหรือดวงจันทร์ทรงกลด เป็นต้น

 

 3. กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

3.1  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าร่วมประกวดได้

3.2   สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น

3.3  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ - นามสกุลจริง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดอื่นอย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้

3.4 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

3.5  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพและเทคนิค    ที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน

3.6   ผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดจะต้องอาศัยอยู่และมีที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้

3.7  ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิด   กติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด

 

4. วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

4.1  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพมายัง www.narit.or.th ตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วน

4.2  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ ไม่จำกัด Pixel

 

5. เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

5.1  ประเภท Deep Sky Objects

                ลำดับที่  1      รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                             เงินรางวัล   15,000    บาท
                                     จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
                                     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                ลำดับที่  2      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร           เงินรางวัล   10,000   บาท
                ลำดับที่  3      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร           เงินรางวัล   5,000     บาท
                ลำดับที่  4      รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                              เงินรางวัล   2,000     บาท

5.2  ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

                ลำดับที่  1      รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                             เงินรางวัล   15,000    บาท
                                     จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
                                     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                ลำดับที่  2      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร           เงินรางวัล   10,000   บาท
                ลำดับที่  3      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร           เงินรางวัล   5,000   บาท
                ลำดับที่  4      รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                              เงินรางวัล   2,000    บาท

5.3  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

                ลำดับที่  1      รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                              เงินรางวัล   15,000    บาท
                                     จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
                                     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                ลำดับที่  2      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร             เงินรางวัล   10,000   บาท
                ลำดับที่  3      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร             เงินรางวัล   5,000   บาท
                ลำดับที่  4      รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                 เงินรางวัล   2,000    บาท

5.4  ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

                ลำดับที่  1      รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                      เงินรางวัล   15,000    บาท
                                     จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
                                     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                ลำดับที่  2      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                    เงินรางวัล   10,000   บาท
                ลำดับที่  3      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                    เงินรางวัล   5,000   บาท
                ลำดับที่  4      รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                        เงินรางวัล   2,000    บาท

5.5  ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

                ลำดับที่  1      รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                      เงินรางวัล   15,000    บาท
                                     จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
                                     วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                ลำดับที่  2      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                    เงินรางวัล   10,000   บาท
                ลำดับที่  3      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                    เงินรางวัล   5,000   บาท
                ลำดับที่  4      รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                        เงินรางวัล   2,000    บาท

 

6. ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

6.1 สถาบันฯ จะเปิดรับภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
6.2 ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทในเดือนสิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.narit.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์. 0-5312-1268 ต่อ 304, 305