เกี่ยวกับ สดร.

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

1.

ศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง

เป็น   

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

เป็น

กรรมการ

3.

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ 

เป็น

กรรมการ

4.

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)          

เป็น

เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

องค์ประกอบ

1.   

ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต

เป็น   

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายมนูญ สรรค์คุณากร

เป็น

อนุกรรมการ

3.

ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ

เป็น

อนุกรรมการ

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร

เป็น

อนุกรรมการ

5.

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน  

เป็น

อนุกรรมการ

6.

รองผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)          

เป็น

เลขานุการ

7.

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ

8.

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

องค์ประกอบ

1.

นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์

เป็น   

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายพิเศษ จียาศักดิ์

เป็น

อนุกรรมการ

3.

นายมนูญ สรรค์คุณากร

เป็น

อนุกรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล

เป็น

อนุกรรมการ

5.

นางภูวษา สินธุวงศ์

เป็น

อนุกรรมการ

6.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เป็น

อนุกรรมการ

7.

รองผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)          

เป็น

อนุกรรมการ

8.

ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

อนุกรรมการ

9.

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

เลขานุการ

10.

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ การเงิน และทรัพย์สิน

องค์ประกอบ

1.   

รองศาสตราจารย์สรนิต  ศิลธรรม

เป็น   

ประธานอนุกรรมการ

2.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ          

เป็น

รองประธานอนุกรรมการ

3.

รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล

เป็น

อนุกรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

เป็น

อนุกรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

เป็น

อนุกรรมการ

6.

นางสาวศศิกาญจน์  กันทาธรรม

เป็น

อนุกรรมการ

7.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส

เป็น

อนุกรรมการ และเลขานุการ

8.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี

เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ

9.

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ

เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

องค์ประกอบ

1.   

นายพิเศษ จียาศักดิ์

เป็น

ประธานอนุกรรมการ

2.   

ร้อยตำรวจโทเนิ้ม พรายมี

เป็น   

อนุกรรมการ

3.

นายประวัติ ภัททกวงศ์

เป็น

อนุกรรมการ

4.

นายมหินทร์ สุรดินทร์กูร

เป็น

อนุกรรมการ

5.

รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล

เป็น

อนุกรรมการ

6.

รองผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)          

เป็น

อนุกรรมการ

7.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายอาวุโส

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

อนุกรรมการ

8. 

นิติกร งานกฎหมาย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เป็น

เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการอำนวยการ

องค์ประกอบ

1.  

ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ

เป็น   

ประธานอนุกรรมการ

2.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เป็น

อนุกรรมการ

3.

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (นายธนา ธนาเจริญพร)          

เป็น

อนุกรรมการ

4.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายอาวุโส

เป็น

อนุกรรมการ

5.

นิติกร

เป็น

อนุกรรมการ

6.

หัวหน้างานอำนวยการอาวุโส

เป็น

เลขานุการ

7.

เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ

เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

Last updated : เมษายน 2566

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดังรายนามต่อไปนี้


ประธานกรรมการ

1

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

2                           3

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4    5     6

7     8     9     10

 

กรรมการและเลขานุการ

11

 

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

     ประธานกรรมการ

     15,000 บาท

     กรรมการ

     12,000 บาท

     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

     10,000 บาท

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกชุด                                       

     ประธานอนุกรรมการ

     7,500 บาท

     อนุกรรมการ

     6,000 บาท

 

Page 1 of 12