คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดังรายนามต่อไปนี้

Picture1

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช  ทองอำไพ

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
Picture14

กรรมการโดยตำแหน่ง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล)

(1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)

 
Picture4

กรรมการโดยตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต)

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
Picture5

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
Picture6

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
Picture7

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
Picture8

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ  สรรค์คุณากร

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
Picture9

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

(11 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน)

 
 
Picture12

กรรมการและเลขานุการ

ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

(30 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน)