1. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กรรมการ
3. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ กรรมการ
4. นางจินตนา ศิริสุนทร กรรมการ
5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      เลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฎิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
2. พิจารณาตัดสินในกรณีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
4. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของสถาบัน
5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. กำกับดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทาน และพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งเสนอมาตรการการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ แนวทาง และขอบเขตการตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประเมินผลการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน
9. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย