1. ร้อยตำรวจโท เนิ้ม  พรายมี ประธานอนุกรรมการ
2. นายประวัติ  ภัททกวงศ์ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล อนุกรรมการ
5. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ       เลขานุการ
7. เจ้าหน้าที่งานกฎหมาย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ       ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสถาบัน
2. พิจารณาให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด บทบัญญัติของกฎหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด บทบัญญัติของกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย