1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต       ประธานอนุกรรมการ
2. นายมนูญ สรรค์คุณากร อนุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร อนุกรรมการ
5. นางสาวสุนทร สุภาสงวน อนุกรรมการ
6. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขานุการ
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ช่วยเลขานุการ
8. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)     ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดเผยด้วยการตกลงร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการกับผู้อำนวยการสถาบันเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
3. นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐาน การขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย