1. รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ อนุกรรมการ
5. นายชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ อนุกรรมการ
6. นางสาวศศิกาญจน์  กันทาธรรม      อนุกรรมการ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
9. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ
1. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
3. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
5. พิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการเงิน การลงทุน งบประมาณและการจัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของสถาบัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน การลงทุน งบประมาณ และการจัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของสถาบัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย