1. รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ อนุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อนุกรรมการ
6. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
7. รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ
9. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ      ผู้ช่วยเลขานุการ