ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(9 ม.ค. 61)

10

100

ครั้งที่ 2
(12 ก.พ. 61)

10

100

ครั้งที่ 3
(6 มี.ค. 61)

9

90

ครั้งที่ 4
(เม.ย. 61)

10

100

ครั้งที่ 5
(พ.ค. 61)

10

100

ครั้งที่ 6
(มิ.ย. 61)

9

90

ครั้งที่ 7
(ก.ค. 61)

10

100

ครั้งที่ 8
(ส.ค. 61)

8

80

ครั้งที่ 9
(ก.ย. 61)

10

100

ครั้งที่ 10
(ต.ค. 61)

   

ครั้งที่ 11
(พ.ย. 61)

   

ครั้งที่ 12
(ธ.ค. 61)