ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

การประชุม

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม (คน)

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1
(30ม.ค. 60)

11

100

ครั้งที่ 2
(19 ก.พ. 60)

11

100

ครั้งที่ 3
(21 มี.ค. 60)

10

91

ครั้งที่ 4
(21 เม.ย. 60)

11

100

ครั้งที่ 5
(15 พ.ค. 60)

11

100

ครั้งที่ 6
(19 มิ.ย. 60)

11

100

ครั้งที่ 7
(17 ก.ค. 60)

9

82

ครั้งที่ 8
(29 ส.ค. 60)

9

90

ครั้งที่ 9
(18 ก.ย.)

9

90

ครั้งที่ 10
(9 ต.ค. 60)

9

90

ครั้งที่ 11
(6 พ.ย. 60)

8

80

ครั้งที่ 12

6

60

 

หมายเหตุ
ในการประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 8/2560 เป็นต้นมา  มีจำนวนกรรมการเท่ากับ 10 คน 
เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารได้ลาออกจากตำแหน่ง